Privatumo politika

Kas mes esame

Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“
Įstaigos kodas: 190420236
Naujakiemio g. 11, LT-94208, Klaipėda
Tel. +370 (46) 34 62 48
El. paštas: nykstukasdarzelis@gmail.com
Interneto svetainė: https://nykstukas.klaipeda.lm.lt

Norime informuoti, kad Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Bendros nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ internetinės sistemos (toliau – http://nykstukas.klaipeda.lm.lt ) ir – http://nykstukas.klaipeda.lm.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Su, internetinėje sistemoje įrašomais asmens duomenimis, sutinkate, kad – http://nykstukas.klaipeda.lm.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 http://nykstukas.klaipeda.lm.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2 http://nykstukas.klaipeda.lm.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 spręsti problemas, susijusias su paslaugų suteikimu;

2.2.2 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3 Mūsų tinklalapyje neregistruojami vartotojai, todėl mes nesaugome Jūsų asmeninių duomenų, kuriuos Jūs pateiktumėte savo paskyroje. Tinklalapyje registruotas tik administratorius, kuris gali matyti ir redaguoti savo asmeninius duomenis.

3. Susisiekimo formos pildymas

3.1 Susisiekimo formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save ir savo pranešimą. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų užklausą. Jūs turite teisę bet kada keisti, atnaujinti ir/ar panaikinti susisiekimo formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu nykstukasdarzelis@gmail.com arba telefonu 370 46 346248.

4. Slapukai (angl. cookies)

4.1 Informuojame, jog mūsų sistema nenaudoja jokių slapukų ir nerenka jokios asmeninės informacijos.

5. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

5.1 http://nykstukas.klaipeda.lm.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdami internetiniame puslapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums: nykstukasdarzelis@gmail.com