Dienos ritmas

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

DIENOS RITMAS

7.30 – 8.30 val. Vaikų priėmimas, individuali veikla, žaidimai, bendravimassu tėvais, ryto mankšta
8.30 – 9.00 val. Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai
9.00 – 10.30 val. Ugdomoji veikla: bendra grupės veikla, vaikų pasirinkta individuali bei grupelių veikla kampeliuose, organizuota veikla salėse pagal neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį
10.30 – 12.00 val. Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas lauke: stebėjimas, žaidimai, tiriamoji veikla
12.00 – 13.00 val. Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs
13.00 – 15.00 val. Pasiruošimas poilsiui, popiečio skaitiniai, poilsis
15.00 – 16.00 val. Kėlimasis, savitvarkos ugdymas, žaidimai
16.00 – 16.30 val. Pasiruošimas vakarienei, vakarienė
16.30 – 17.30 val. Nuveiktų darbų aptarimas, žaidimai, veikla lauke (šviesiu paros metu)
17.30 – 18.00 val. Individuali vaikų veikla, bendravimas su tėvais, skirstymasis į namus

Kiekvienos grupės bendruomenė gali koreguoti savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių ir poreikius.

Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 75: 2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  reikalavimus, vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai:

1. aplinkos oro užterštumas viršija teisės akte nustatytas normas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“);

2. oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 12oC;

3. oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 8oC, o vėjo greitis didesnis kaip 2 m/sek;

4. oro temperatūra lauke 30 oC ar aukštesnė;

5. esant kitoms sudėtingoms oro sąlygoms (pvz., esant labai smarkiam vėjui, labai smarkiam lietui, labai smarkiam snygiui, pūgai, krušai ir pan.).