KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO ir JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimą Nr. T2‑172 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ ir priedą „Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems įstaigoje“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas